Internetveikala lietošanas noteikumi

SIA “RST Company”, reģistrācijas Nr. 50103336941, adrese: Matīsa iela 8, Rīga (turpmāk arī– internetveikals vai Pārdevējs), nodrošina mājaslapā pieejamo saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk norādītajiem Lietošanas noteikumiem.

 1. Vispārīgie noteikumi
  1.1. Ja patērētājs (turpmāk arī Pircējs), izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.
 2. Pirkumu veikšana
  2.1. Interneta veikalā pārdoto produktu cenas (turpmāk arī – Preces) un specifikācija ir norādītas blakus produktiem.
  2.2. Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam.
  2.3. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlēties piemērotāko piegādes vai preču saņemšanas veidu. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz ekrāna.
  2.4. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.
 3. Prece
  3.1. Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preces tiktu attēlotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem. Tāpat internetveikalā uzrādītajos Preču attēlos var būt redzami Preču papildu piederumi vai sastāvdaļas, kas neietilpst pārdotās Preces iepakojumā. Prece tiek uzskatīta par atbilstošu piedāvājumam, ja tā atbilst internetveikalā sniegtajam paraugam, modelim un/vai aprakstam.
  3.2. Iepakojums preces transportēšanai var atšķirties no internetveikalā attēlos redzamā. Preces iepakojuma maiņa, lai nodrošinātu pareizu un drošu Preces transportēšanu, nemaina Preci un/vai tās īpašības un/vai funkcijas, kas norādītas interneta veikalā.
  3.3. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un/vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā pasūtījumā.
 4. Apmaksas noteikumi
  4.1. Norēķinu valūta vietnē ir eiro.
  4.2. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, kuras nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv , Maksekeskus AS:
  4.2.1. Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor;
  4.2.2. Visa/Mastercard karšu maksājumi.
  NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.
  4.3. Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS un tiek apstrādāti atbilstoši šim līgumam un SIA “RST Company” privātuma politikai.
  4.4. Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc SIA “RST Company” paziņojuma saņemšanas.
 5. Piegādes noteikumi
  5.1. Preces tiek piegādātas Latvijas Republikas teritorijā.
  5.2. Iegādātās preces tiek piegādātas izmantojot kurjeru vai preces ir iespējams saņemt Pārdevēja noliktavā Trikātas ielā 10, Rīgā. Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes galamērķī, ir jāsedz Pircējam. Piegādes izmaksas tiek parādītas pirms pasūtījuma apstiprināšanas.
  5.3. Ja Pircējs ir izvēlējies Preču piegādi uz sev vēlamo adresi, iegādātās preces tiek nogādātas Pircēja norādītajā adresē 1 (vienas) līdz 7 (septiņu) darba dienu laikā no maksājuma saņemšanas dienas. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 45 (četrdesmit pieci) kalendāra dienām, par to informējot klientu.
 6. Atteikuma tiesības
  6.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. (Atkarībā no preces, pircējam var nebūt obligātas atteikuma tiesības, šādā gadījumā iemeslam ir jābūt skaidri norādītam un izskaidrotam). Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.
  6.2. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes, iepakojuma un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Ja preces tiek bojātas, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts, internetveikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.
  6.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāiesniedz atteikuma veidlapu, kuru iespējams atrast šeit, nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected] 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preču saņemšanas.
  6.4. Pircējs sedz preces atgriešanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad iemesls atgriešanai ir preces neatbilstība pasūtījumam (piemēram, nepareizs vai bojāts produkts).
  6.5. Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas internetveikalam, atdot Pārdevējam Preces. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas internetveikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, atmaksā no pircēja par preci saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu.
  6.6. Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu. Ja preces atgriešanas iemesls ir saistīts ar preces neatbilstību pasūtījumam (piemēram, nepareizs vai bojāts produkts), ja Pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko internetveikalā piedāvāto sūtījumu veidu, internetveikalam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma izmaksas.
  6.7. Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles.
  6.8. Internetveikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču atgriešanu no Pircēja, ja internetveikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.
 7. Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci
  7.1. Internetveikals ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību līguma noteikumiem vai trūkumiem, kas radušies 6 mēnešu laikā pēc preču piegādes dienas klientam, vai bijusi piegādes brīdī, ja šāds pieņēmums nav pretrunā ar lietas īpašībām vai trūkumu. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par preču neatbilstību nekavējoties, 2 mēnešu laikā pēc tās konstatēšanas, t.i., jāiesniedz sūdzība. Pircējs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar internetveikalu, rakstot uz [email protected].
  7.2. Internetveikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas.
  7.3. Ja preces nav iespējams labot vai nomainīt, Pārdevējs atdod Pircējam visus Distances līgumā paredzētos maksājumus. Pārdevējs uz patērētāja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 (piecpadsmit) dienu laikā no tās saņemšanas brīža.
 8. Nepārvarama vara
  8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šī Līguma saistību neizpildi, ja to neizpilde ir nepārvaramas varas apstākļu, tai skaitā izmaiņu starptautiskajos līgumos, likumos, valsts vai pašvaldības vai starptautisko organizāciju/institūciju saistošajos noteikumos, valsts vai pašvaldības lēmumu, ugunsgrēku, dabas katastrofu, streiku, militāras agresijas, sacelšanās, un citu līdzīgu apstākļu, kuri nav atkarīgi no Puses, kas uz tiem atsaucas, un nav izveidojušies kā Puses darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, rezultāts.
  8.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas radušies attiecīgās Puses darbības vai bezdarbības rezultātā, kurus attiecīgā Puse varēja vai tai vajadzēja saprātīgi paredzēt vai novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļiem nav pieskaitāmi Latvijas valsts teritorijā pastāvošie laika apstākļi, to sezonalitāte un tām raksturīgie nokrišņu veidi un apmērs, kā arī ģeogrāfiskajam novietojumam raksturīgais reljefs. Nav pieļaujama atsaukšanās uz nepārvaramas varas apstākļu ietekmi, ja Puse Līguma saistības nav pienācīgi pildījusi līdz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās brīdim.
  8.3. Puses apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu kaitējumus, kas var izrietēt no nepārvaramas varas apstākļiem.
  8.4. Par nepārvaramu apstākļu iestāšanos Pusei ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, iekļaujot detalizētu pamatojumu tam, kā un kādā apmērā iestājušies nepārvaramas varas apstākļi negatīvi ietekmē Līguma saistību izpildi, pretējā gadījumā atsaukšanās uz nepārvaramu varu ir uzskatāma par nepamatotu.
  8.5. Apstiprinoties nepārvaramas varas apstākļu iestāšanai, Puses vienojas par nepieciešamo rīcību nepārvaramas varas ietekmes uz Līguma izpildi mazināšanai.
 9. Pircēja personas datu apstrāde
  9.1. Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts, u.c.
  9.2. Internetveikals nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi.
  9.3. Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums, rakstot uz [email protected]
 10. Strīdu izšķiršanas kārtība
  10.1. Līgumu un visus strīdus un prasības, kas izriet no Līguma vai ir saistīti ar to, ieskaitot ārpuslīgumiskus strīdus, reglamentē Latvijas normatīvie akti, neņemot vērā noteikumus par normatīvā regulējuma kolīzijām.
  10.2. Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstarpēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.
 11. Noslēguma noteikumi
  11.1. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl spēku zaudējušie Līguma noteikumi nepadara to izpildi par neiespējamu.
  11.2. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā Puses rīkojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.